کنکور انسانینمونه کارنامه کنکور

کارنامه کنکور انسانی l نمونه کارنامه کنکور انسانی ۱۴۰۰ (بر اساس مناطق)

بررسی نمونه کارنامه کنکور انسانی به انتخاب رشته دقیق تر داوطلبان کمک بسیاری خواهد کرد. همچنین داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون سراسری انسانی را دارند، با بررسی کارنامه قبولی پذیرفته شدگان و میانگین درصدهای لازم دروس برای قبولی، می توانند برنامه ریزی دقیق تری متناسب با هدف خود انجام دهند.

برای آگاهی بیشتر متقاضیان کنکور سراسری انسانی، چندین نمونه کارنامه قبولی به همراه رتبه در سهمیه، نوع دوره و دانشگاه محل قبولی پذیرفته شدگان به تفکیک سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگری (5 درصد و 25 درصد ایثارگران) در این مقاله گردآوری شده است.

نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی
نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی

نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه منطقه 1

نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه منطقه 1 به همراه رتبه در سهمیه، نوع دوره، رشته و دانشگاه محل قبولی و درصدهای دروس عمومی و اختصاصی پذیرفته شدگان، در جدول زیر قرار داده شده است. با مقایسه کارنامه خود با نمونه کارنامه های ارائه شده، می توانید شانس خود را برای قبولی در رشته و دانشگاه موردنظر تخمین بزنید:

نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه منطقه 1
رتبه در سهمیه 226 268 369 630 733 1255
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399 1399
رشته مدیریت مالی حقوق آموزش ابتدایی حقوق روان شناسی مشاوره
دانشگاه محل قبولی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه الزهرا پردیس نسیبه دانشگاه اصفهان دانشگاه الزهرا دانشگاه گیلان – رشت
نوع دوره روزانه روزانه فرهنگیان روزانه نوبت دوم روزانه
ادبیات فارسی 76 72 71 44 41 82
عربی 42 69 48 68 65 94
معارف 100 62 84 60 44 100
زبان انگلیسی 70 54 39 34 28 40
ریاضی 84 56 49 26 46 12
اقتصاد 98 77 53 66 53 30
ادبیات تخصصی 68 72 61 60 60 53
عربی تخصصی 88 53 26 76 78 44
تاریخ و جغرافیا 72 46 46 25 50 31
علوم اجتماعی 51 88 75 58 45 46
فلسفه و منطق 69 72 59 49 60 24
روان شناسی 73 95 93 100 95 51
نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه منطقه 1
رتبه در سهمیه 1471 1755 2913 3021 3458 3471
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399 1399
رشته مددکاری اجتماعی مدیریت صنعتی آموزش راهنمایی و مشاوره زبان و ادبیات فارسی اقتصاد هتلداری
دانشگاه محل قبولی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) دانشگاه قم پردیس نسیبه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) دانشگاه اراک دانشگاه علامه طباطبایی
نوع دوره روزانه روزانه فرهنگیان فرهنگیان روزانه روزانه
ادبیات فارسی 41 39 44 51 67 37
عربی 18 58 32 23 53 26
معارف 35 42 45 38 60 25
زبان انگلیسی 40 51 35 20 39 50
ریاضی 22 64 53 52 41 24
اقتصاد 70 80 43 69 39 40
ادبیات تخصصی 46 49 40 32 54 24
عربی تخصصی 26 25 38 40 28 18
تاریخ و جغرافیا 33 22 49 40 45 35
علوم اجتماعی 41 31 39 23 70 25
فلسفه و منطق 51 58 42 25 39 14
روان شناسی 65 14 35 77 63 49
نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه منطقه 1
رتبه در سهمیه 23052 14303 10321 10136 5106 5103
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399 1399
رشته جغرافیا فقه و حقوق مدیریت کسب و کارهای کوچک علم اطلاعات و دانش شناسی مطالعات خانواده زبان و ادبیات عربی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه تبریز دانشگاه بین المللی امام خمینی – قزوین دانشگاه همدان دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه الزهرا دانشگاه اصفهان
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه نوبت دوم
ادبیات فارسی 11 28 12 20 42 18
عربی 24 19 23 12 23 22
معارف 41 11 17 30 35 42
زبان انگلیسی 6 14 14 5 20 9
ریاضی 0 13 26 7 14 25
اقتصاد 4 17 42 28 38 60
ادبیات تخصصی 11 14 14 15 36 50
عربی تخصصی 24 8 38 26 18 20
تاریخ و جغرافیا 12 28 11 5 44 9
علوم اجتماعی 0 32 15 33 10 2
فلسفه و منطق 9 66 26 3 0 5
روان شناسی 63 12 34 39 23 38
لینک دانلود اپلیکیشن رایگان هم‌درس
لینک دانلود اپلیکیشن رایگان هم‌درس

نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه منطقه 2

نمونه کارنامه کنکور انسانی سهمیه منطقه 2، به همراه درصد دروس پذیرفته شدگان و رشته و دانشگاه محل قبولی در جدول زیر گردآوری شده است:

نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه منطقه 2
رتبه در سهمیه 327 950 1349 1498 2060 3041
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399 1399
رشته مدیریت مالی مشاوره روان شناسی مدیریت بیمه جغرافیا آموزش زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه بین المللی امام خمینی – قزوین دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه تهران پردیس خواجه نصیرالدین طوسی – کرمان
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه فرهنگیان
ادبیات فارسی 84 65 26 34 41 52
عربی 62 72 58 50 44 28
معارف 71 58 48 60 61 56
زبان انگلیسی 63 70 36 0 17 18
ریاضی 30 41 0 40 33 43
اقتصاد 65 40 44 54 77 17
ادبیات تخصصی 70 58 62 29 41 73
عربی تخصصی 59 67 58 39 80 62
تاریخ و جغرافیا 33 17 51 20 14 42
علوم اجتماعی 49 38 83 32 75 19
فلسفه و منطق 53 35 57 19 26 37
روان شناسی 64 49 81 59 81 32
نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه منطقه 2
رتبه در سهمیه 4392 5296 6124 6622 7049 12998
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399 1399
رشته هتلداری جامع شناسی علوم ارتباطات اجتماعی آموزش تربیت بدنی تاریخ مدیریت بیمه
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه ایلام دانشگاه علامه طباطبایی پردیس نسیبه دانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه ملایر
نوع دوره نوبت دوم روزانه نوبت دوم فرهنگیان نوبت دوم روزانه
ادبیات فارسی 34 40 46 40 45 5
عربی 13 20 18 21 40 16
معارف 39 26 36 39 38 10
زبان انگلیسی 26 16 37 13 29 7
ریاضی 20 16 0 43 26 16
اقتصاد 26 24 35 0 30 37
ادبیات تخصصی 25 16 27 34 25 7
عربی تخصصی 14 41 9 8 23 30
تاریخ و جغرافیا 11 32 22 22 29 9
علوم اجتماعی 25 39 24 31 37 6
فلسفه و منطق 18 52 0 0 41 22
روان شناسی 33 34 29 59 43 28

نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه منطقه 3

نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه منطقه 3، به همراه درصد دروس پذیرفته شدگان و رشته و دانشگاه محل قبولی در جدول زیر گردآوری شده است:

نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه منطقه 3
رتبه در سهمیه 1415 2211 2552 3202 3267 4672
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399 1399
رشته مدیریت دولتی آموزش زبان عربی حقوق مدیریت بیمه زبان و ادبیات فارسی هتلداری
دانشگاه محل قبولی دانشگاه بیرجند پردیس نسیبه دانشگاه بوعلی سینا – همدان دانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه علامه طباطبایی
نوع دوره روزانه فرهنگیان روزانه روزانه روزانه روزانه
ادبیات فارسی 22 33 28 15 40 56
عربی 62 21 37 36 28 7
معارف 52 43 77 50 60 21
زبان انگلیسی 17 29 0 21 20 15
ریاضی 39 27 0 33 11 0
اقتصاد 30 22 73 42 52 40
ادبیات تخصصی 35 69 27 26 32 34
عربی تخصصی 32 37 58 40 21 0
تاریخ و جغرافیا 27 15 34 55 12 11
علوم اجتماعی 48 10 53 30 72 21
فلسفه و منطق 9 36 30 28 4 16
روان شناسی 59 43 88 42 73 25
نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه منطقه 3
رتبه در سهمیه 5243 6054 6801 7383 9618 16012
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399 1399
رشته فلسفه مطالعات خانواده مددکاری اجتماعی حقوق روابط عمومی علوم تربیتی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه الزهرا دانشگاه یزد دانشگاه بجنورد دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه قم
نوع دوره روزانه نوبت دوم روزانه روزانه روزانه نوبت دوم
ادبیات فارسی 48 42 24 28 29 21
عربی 41 13 22 33 13 14
معارف 36 22 41 49 57 23
زبان انگلیسی 25 11 0 0 0 12
ریاضی 14 0 19 0 3 0
اقتصاد 20 20 55 44 44 36
ادبیات تخصصی 21 29 16 18 27 11
عربی تخصصی 24 7 27 25 8 10
تاریخ و جغرافیا 44 31 40 54 27 17
علوم اجتماعی 11 20 23 56 26 26
فلسفه و منطق 15 15 13 18 34 4
روان شناسی 21 21 39 81 78 45

نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه ایثارگران

نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه ایثارگران – 5 درصد و 25 درصدی ایثارگری، به همراه رتبه قبولی داوطلبان و درصدهای دروس عمومی و اختصاصی پذیرفته شدگان، در جدول زیر قرار داده شده است:

نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه 5 درصدی ایثارگری
رتبه در سهمیه 876 968 2326 2654 2787 7632
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399 1399
رشته مدیریت بیمه روان شناسی علوم تربیتی حقوق علوم ارتباطات اجتماعی علوم سیاسی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه تبریز دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه بیرجند دانشگاه تهران دانشگاه گیلان – رشت
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
ادبیات فارسی 32 36 10 20 25 9
عربی 36 30 8 21 28 8
معارف 65 42 33 29 14 25
زبان انگلیسی 9 0 0 0 3 0
ریاضی 50 45 15 12 23 0
اقتصاد 45 24 53 19 31 12
ادبیات تخصصی 40 15 18 11 6 5
عربی تخصصی 39 45 12 15 18 7
تاریخ و جغرافیا 47 20 24 49 29 15
علوم اجتماعی 35 36 39 26 15 9
فلسفه و منطق 15 20 10 9 8 2
روان شناسی 55 60 30 40 70 25
نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی سهمیه 25 درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه 265 1120 3987
سال تحصیلی 1399 1399 1399
رشته روان شناسی حسابداری علوم ارتباطات اجتماعی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه تهران
نوع دوره روزانه روزانه روزانه
ادبیات فارسی 50 31 25
عربی 18 19 18
معارف 29 16 45
زبان انگلیسی 35 20 2
ریاضی 4 10 0
اقتصاد 38 0 0
ادبیات تخصصی 27 25 26
عربی تخصصی 52 30 28
تاریخ و جغرافیا 19 32 22
علوم اجتماعی 44 26 37
فلسفه و منطق 14 10 13
روان شناسی 61 40 43

جمع بندی

چندین نمونه کارنانه قبولی کنکور سراسری انسانی، در این مقاله ارائه داده شد. پیشنهاد می شود قبل از انجام فرآیند انتخاب رشته، کارنامه خود را با کارنامه های پذیرفته شدگان سال های گذشته مقایسه کنید و شانس خود را برای قبولی تخمین بزنید. داوطلبانی که می خواهند در کنکور انسانی شرکت کنند، برای برنامه ریزی دقیق تر و آگاهی از میانگین درصد لازم برای قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر خود، می توانند کارنامه های قبولی پذیرفته شدگان را بررسی نمایند.


سوالات متداول

رتبه لازم برای قبولی در کنکور انسانی چیست؟

رتبه لازم برای قبولی در کنکور انسانی باتوجه به رشته انتخابی، نوع دانشگاه ، ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و تعداد داوطلبان کنکور سراسری متفاوت است. به منظور آگاهی بیشتر داوطلبان چند نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری انسانی در این مقاله گردآوری شده است.

بررسی نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی چه تاثیری در انتخاب رشته دارد؟

داوطلبان با بررسی کارنامه قبولی پذیرفته شدگان سال های گذشته و مقایسه رتبه خود با رتبه پذیرفته شدگان، می توانند شانس خود را برای قبولی تخمین بزنند.

میانگین درصد دروس لازم برای قبولی در رشته حقوق دانشگاه روزانه چند است؟

برای قبولی در رشته حقوق دانشگاه روزانه، میانگین 25 درصد دروس عمومی و 30 درصد دروس اختصاصی لازم است.

میانگین امتیاز 0 / 5. جمع امتیاز 0

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

    1. سلام دوست عزیز، قبولی در رشته حقوق به عوامل مختلفی مانند سهمیه و ظرفیت دانشگاه انتخابی و تعداد داوطلبان در آن سال بستگی دارد و به همین دلیل رتبه قبولی حقوق در هر سال متفاوت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا